home

OOFs rolle i arealplanleggingen

En viktig del av OOFs arbeid er å uttale seg til aktuelle saker, enten det er i media eller planer på kommunalt eller regionalt nivå. Mange av disse dreier seg om grønne lunger og turveier i bebyggelsen, som ofte kan stå i fare for å bli nedprioritert til fordel for andre hensyn.

OOF har et spesielt ansvar for Oslo, som Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i dette fylket, men vil også bistå kommuner og organisasjoner i hele sitt nedslagsfelt med planer som berører organisasjonens interesseområde.


OOF arbeider for friluftsliv og naturvern.  Ofte kolliderer disse hensynene med andre ønsker, om utbygging eller bruk av grønne områder til andre formål.  Det er derfor viktig at noen representerer det uorganiserte friluftslivet og naturen. Vi har et ønske å bevisstgjøre folk flest, planleggere og utbyggere om viktigheten av å ivareta natur og legge til rette for friluftsliv.  Å gjøre slike hensyn til premissgivende for arealplanlegging betyr å tenke langsiktig og ta hensyn til folkehelse og biologisk mangfold.

I tillegg til å komme med uttalelser til planarbeid av forskjellig art, bidrar vi i tillegg med råd til lokale aksjonsgrupper og organisasjoner som jobber med saker som berører natur og friluftsliv. Marka, grønne lunger i bebyggelsen, strandsone og turveier er alle elementer som må ivaretas og inngå i en grønn struktur som fremmer biologisk mangfold, fysisk aktivitet og rekreasjon.  Disse områdene må tilrettelegges slik at allmennheten har tilgang.

Turvei over Risbekken

Turvei over Risbekken