home

Samarbeidsforum for sykling i Marka

Vi arbeider for dialog mellom ulike brukergrupper og felles løsninger for et godt flerbruk i Marka.

På vårparten 2013 var det mange utrivelige innlegg i aviser og på sosiale medier angående sykling i Marka. På den bakgrunn inviterte OOF de relevante organisasjonene med i en arbeidsgruppe med formål om å finne fram til gode løsninger på flerbruket i Marka. Arbeidsgruppa har bestått av organisasjonene DNT Oslo og Omegn, Østmarkas venner, Lillomarkas venner, NOA, Skiforeningen, Bærum Natur og Friluftsråd, Oslo Cyklekrets, NOTS og IF Frøy, mens OOF har vært sekretær.

Arbeidsgruppa har resultert i en rapport for sykkel i Marka, som danner et viktig grunnlag for samarbeid om felles målsetninger om et velfungerende flerbruk og nyttige tiltak rundt dette framover. Rapporten synligjør hva organisasjonene har kommet til enighet om, men belyser også de temaene der organisasjonene ikke kom til enighet.

OOF foretok en undersøkelse med de involverte organisasjonene som var med i arbeidsgruppa, hvorvidet det var behov og interesse for å etablere et forum på mer permanent basis. Som et FNF er en av våre viktigste arbeidsoppgaver å bringe organisasjonene sammen for å fremme konstruktive diskusjoner, belyse sentrale utfordringer og finne gode løsninger i saker som anligger våre medlemsorganisasjoner. 

Med unntak av NOA er alle organisasjonene med videre i "Samarbeidsforum for sykling i Marka", som har fått et eget mandat. ØV ønsket imidlertid en løsere tilknytning til forumet.

Samarbeidsforumet er nå over i en fase med å utarbeide og gjennomføre konkrete tiltak og holdningsskapende arbeid for å bedre flerbruket i Marka. Det vektlegges godtsamarbeid med både grunneiere og sentrale arrangører av ritt i Marka. Det nye forumet er også en arena for organisasjonene til å belyse sine interesser og diskutere fortløpende saker, slik at vi får konstruktive og løsningsorienterte diskusjoner og samarbeid.

Forumet skal legge fram en rapport på resultatet av tiltakene og det holdningsskapende arbeidet i løpet av 2014.